i Smart Technologies

JA EN สอบถาม Menu

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1.การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลn

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ เว็บไซต์นี้จะมีการระบุวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลนั้นไปใช้อย่างชัดเจนและได้มาอย่างถูกต้องเหมาะสม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นจะไม่มีการนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้
ทั้งนี้เมื่อส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะ กรุณาระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ, อีเมล์แอดเดรสเพื่อให้ทางเราสามารถตอบกลับด้วย

2.การนำไปใช้และมอบข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อดำเนินงานของโครงการฟื้นฟูสภาพอาคารเก่า, มอบข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการและวัตถุประสงค์อื่นที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก

มาตรการด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้จะจัดมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การแก้ไขปลอมแปลง, การรั่วไหล, สูญหาย เป็นต้น